Phone

+ 84 0933.9696.17 - 0938.9001.38

+ 84 0946.9696.17

Địa chỉ liên lạc

Tầng 5 tòa nhà Công Thành 20/12 Nuyễn Trường Tộ. quận 4

Hochiminh City, Vietnam

Email

nam@holidaysvn.com

namtgt@gmail.com

    Nếu Cần thêm thông tin đặt xe
    hãy gởi mail cho chúng tôi